top of page

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Λύστε σε πολύ σύντομο χρόνο τις ιδιωτικές σας διαφορές

Τι είναι η διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση του Ν. 4640/2019 είναι μία σύντομη και οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών.

 

Μέσα από τη Διαμεσολάβηση, τα εμπλεκόμενα μέρη, συνεπικουρούμενα από τους Δικηγόρους τους, υπό την καθοδήγηση του Διαμεσολαβητή και με απόλυτη εχεμύθεια, θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους, καταλήγοντας σε μία αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.

middle_point_diamesolavisi (9).jpg

Ποια τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης σε σχέση με τη δικαστική οδό;

 

 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ καθώς μπορούμε να φθάσουμε γρηγορότερα σε αποτέλεσμα,

 • ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΚΟΣΤΗ με την αποφυγή πολυδάπανων δικαστικών αγώνων,

 • ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ και ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ αφού σε αντίθεση με τις δικαστικές αίθουσες δεν δημοσιοποιείται η διαφορά (πχ για τη διαφύλαξη εταιρικού ή εμπορικού απορρήτου) και τη ταλαιπωρία στα ακροατήρια.

Τα οφέλη αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη δύσκολη συγκυρία που οι περισσότεροι βιώνουμε.  
 

Ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να ιεραρχήσουν τις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ τους ανάγκες και δυνατότητες, να αξιολογήσουν τα ΑΛΗΘΙΝΑ συμφέροντά τους ούτως ώστε να αποφασίσουν ΤΑ ΙΔΙΑ τα μέρη για την ΟΥΣΙΑ και τον ΤΡΟΠΟ επίλυσης της διαφοράς τους, αντί να αφήσουν την απόφαση αυτή στην κρίση ενός τρίτου, άσχετου με τα μέρη, προσώπου.

Προστιθέμενη αξία

 

Η προστιθέμενη αξία της διαδικασίας είναι πως συμβάλλει όχι μόνο στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων αλλά επίσης στη διατήρηση των σχέσεων των μερών που εξαιτίας της διαφοράς, έχουν διαταραχθεί. Επιπλέον προσφέρει στους ανθρώπους γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις μέσα από παραγωγικό διάλογο και εποικοδομητική συζήτηση.

 

Ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα για να προσφύγει κανείς στη διαμεσολάβηση, είναι η ταχύτητα της διαδικασίας. Με λίγα λόγια, εντός μίας εργάσιμης ημέρας, τα εμπλεκόμενα μέρη, με τη βοήθεια και των δικηγόρων τους, μπορούν να επιτύχουν συμφωνία, η οποία, εφόσον κατατεθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, αποκτά εκτελεστότητα και έχει την ισχύ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

Yποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης (ΥΑΣ)

 

Μετά τη ψήφιση του ν. 4640/2019 πλήθος οικογενειακών διαφορών - πλην του διαζυγίου - όπως διατροφή, επικοινωνία, αποκτήματα, αλλά και πολλές άλλες διαφορές, όπως ενδεικτικά, τραπεζικές διαφορές, διαφορές με Ασφαλιστικές εταιρείες,αγωγές αποζημίωσης, αδικοπραξίες, κληρονομικές διαφορές, εμπορικές διαφορές, εμπίπτουν στην Υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

 

Τι είναι η ΥΑΣ;

Τα εμπλεκόμενα μέρη σε μία διαφορά μαζί με τους Δικηγόρους τους και τη παρουσία ενός κοινά αποδεκτού και για τις δύο πλευρές διαμεσολαβητή, συνήθως σε μία και μόνο συνεδρία, συναντώνται πριν τη συζήτηση της υπόθεσης τους στο Δικαστήριο ή ακόμα και πριν την άσκηση τυχόν αγωγής, σε μία προσπάθεια να εξετάσουν τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς τους εξωδικαστικά.

 

Τα μέρη έχουν δικαίωμα να συνεχίσουν τη διαφορά τους δικαστικά αν μέσω της ΥΑΣ δεν συμφωνήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Η ΥΑΣ όπως θεσμοθετήθηκε έχει υποχρεωτικά έγγραφα, που υπογράφονται από τα μέρη και τους δικηγόρους ώστε αυτά να ενσωματωθούν στο φάκελο κατά την εκδίκαση της αγωγής στο Δικαστήριο.

 

Η ΥΑΣ δύναται να πραγματοποιηθεί και προ ασκήσεως της αγωγής σε μία προσπάθεια τα μέρη να αποφύγουν τη δικαστική διαδικασία.

Είδη διαμεσολάβησης

- ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

- ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

- ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

- ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

- ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Image 92.jpg
Είδη Διαμεσολάβησης

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

 

Τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται ιδιαίτερα δυναμικά και ο θεσμός της ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ διαμεσολάβησης και έχει πλέον αποδειχτεί ότι, στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα πιστωτικά ιδρύματα είναι πλέον περισσότερο ευέλικτα να προβαίνουν σε ρυθμίσεις με τους δανειολήπτες που τελούν σε κατάσταση υπερχρέωσης.

 

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;

 • Υποβολή αιτήματος στη Τράπεζα, με πρωτοβουλία είτε του δανειολήπτη είτε της ίδιας της Τράπεζας.

 • Από κοινού επιλογή ουδέτερου και ανεξάρτητου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή από τον Κατάλογο των διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος με ειδικές δεξιότητες, θα βοηθήσει τα μέρη στην εξεύρεση μιας από κοινού αποδεκτής λύσης.

 • Ο χώρος διεξαγωγής της διαμεσολάβησης καθορίζεται ελεύθερα από τα μέρη σε συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή.

 • Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαμεσολάβηση δεσμεύονται από την τήρηση της εμπιστευτικότητας

 • Οι Δικηγόροι των μερών παρίστανται υποχρεωτικά στη διαμεσολάβηση

 • Η διάρκεια είναι συνήθως 5-7 ώρες

 • Εάν επιτευχθεί συμφωνία, καταρτίζεται Πρακτικό επιτυχίας, το οποίο με τη κατάθεση του στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές διάφορες

 

Κάθε ιδιωτική διαφορά μπορεί να υπαχθεί στη Διαμεσολάβηση, εφ’ όσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς. Αυτό σημαίνει ότι όλες σχεδόν οι αστικές διαφορές, όπως μισθωτικές, οικογενειακές, κληρονομικές, τραπεζικές αλλά και οι εμπορικές διαφορές υπάγονται στη Διαμεσολάβηση.

 

Δεν είναι επιδεκτικές διαμεσολάβησης διαφορές π.χ. ενός ιδιώτη με το Δημόσιο ή διαφορές που ο νόμος προϋποθέτει την προσφυγή στα δικαστήρια, όπως ορίζεται ρητά στο νόμο.

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

 

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι τρόπος επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, όπου τα μέρη ρυθμίζουν  προσωπικά και περιουσιακά τους ζητήματα που πηγάζουν από τη λύση του γάμου,  με την παρουσία ενός ουδέτερου τρίτου ειδικά εκπαιδευμένου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος  τα βοηθά  να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση.

Με την οικογενειακή διαμεσολάβηση δύναται να επιλυθούν συνήθως τα εξής θέματα:

 • η επιμέλεια και διατροφή των παιδιών,

 • η επικοινωνία των παιδιών με γονείς και παππούδες,

 • θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες των παιδιών,

 • η ρύθμιση των περιουσιακών αποκτημάτων,

 • όλα τα οικονομικά θέματα που προκύπτουν από τη λύση του γάμου.

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Σχολική Διαμεσολάβηση

 

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι ένας πολιτισμένος τρόπος ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον της σχολικής κοινότητας. Πρόκειται για μία διαδικασία, όπου τα ίδια τα παιδιά τα οποία έχουν μια διαφορά μεταξύ τους - έχοντας τη βοήθεια ενός εκπαιδευμένου ουδέτερου τρίτου προσώπου, ενός δηλ συμμαθητή τους,  του διαμεσολαβητή - παραθέτουν τις διαφωνίες τους μέσα σε ένα περιβάλλον διαλόγου, όπου υπάρχει σεβασμός στις απόψεις όλων, με σκοπό να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση, η οποία να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους.

Σχολική Διαμεσολάβηση

Διαμεσολάβηση στον Εργασιακό Χώρο

 

Πάνω από το  25% του χρόνου ενός μάνατζερ, αναλώνεται στη διαχείριση συγκρούσεων, ενώ συχνά παρατηρείται μειωμένη απόδοση από τον εργαζόμενο. Μερικές φορές κλονίζεται και η υγεία με αποτέλεσμα την απουσία από την εργασία λόγω ασθένειας εξαιτίας συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. Οι συνέπειες ανυπολόγιστες: στον κύκλο εργασιών, στην απώλεια πελατών αλλά και στην απώλεια μεριδίου αγοράς.

Παρατηρούνται συχνά:

 • μη αποτελεσματική επικοινωνία ,

 • παρεξηγήσεις,

 • καθυστερήσεις στα παραδοτέα,

 • καταγγελίες, παράπονα, δικαστικές διαμάχες και δαπανηρές αγωγές καθώς και ψυχοσωματικές ασθένειες,

 • ψυχολογικό άγχος που δύναται να οδηγήσει σε άρνηση τροφής, άρνηση συμμετοχής σε δραστηριότητας,

 • κατάθλιψη.

Η διαμεσολάβηση στον εργασιακό χώρο βασίζεται στις αρχές της πρόληψης της κρίσης και της σύγκρουσης, στην ενθάρρυνση για μία εποικοδομητική επικοινωνία σε ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον και την αποκατάσταση του σεβασμού στις εργασιακές σχέσεις, με τη παρουσία πάντα ενός ειδικά εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή με εξειδίκευση στην επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας γνωρίσουμε το θεσμό της διαμεσολάβησης και να σας εξηγήσουμε από κοντά όλα τα οφέλη. Η διαμεσολάβηση έχει βοηθήσει εκατομμύρια συνανθρώπους μας παγκοσμίως να επιλύσουν τις διαφορές τους ειρηνικά χωρίς εμπλοκή δικαστικών ενεργειών.

Διαμεσολάβηση στην Εργασία
logostrip.jpg

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τη διαμεσολάβηση θα βρείτε στον ισότοπο:

 

https://www.middle-point.gr/

 

Στο MIDDLE POINT παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

 

Διαθέτουμε ειδικά διαμορφωμένους χώρους προσαρμοσμένους στις ανάγκες δικηγόρων και διαμεσολαβητών για συνεδρίες διαμεσολάβησης, συνεδριάσεις, meetings.

Εκπαίδευση στη Διαμεσολάβηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ  (ν. 4640/2019)

 

Θέλω να λάβω την εκπαίδευση του Διαμεσολαβητή, που να απευθυνθώ;

Στην ιστοσελίδα  www.akked.gr μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για την διαδικασία της εκπαίδευσης των υποψηφίων διαμεσολαβητών. Μοναδική προϋπόθεση πλέον ( ν. 4640/2019) είναι ο τίτλος σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών φορέα αναγνωρισμένου κύρους της αλλοδαπής και απόσπασμα ποινικού μητρώου που αποδεικνύει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄26).

promitheaslogo.png
bottom of page